Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden en Persoonsgegevevens

1 Algemeen 1.1. Deze Koopvoorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ValentinoRossi-Fanshop.nl.  Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en ValentinoRossi-Fanshop.nl, volgens de procedure zoals deze is omschreven in deze Koopvoorwaarden, accepteert de klant deze voorwaarden.

1.2. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Koopvoorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van ValentinoRossi-Fanshop.nl  worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door ValentinoRossi-Fanshop.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.3. Afwijkingen van deze Koopvoorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk met ValentinoRossi-Fanshop.nl zijn overeengekomen.

1.4. ValentinoRossi-Fanshop.nl heeft het recht deze Koopvoorwaarden en de inhoud van de ValentinoRossi-Fanshop.nl website te wijzigen.

2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen gedaan op de website van ValentinoRossi-Fanshop.nl zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. ValentinoRossi-Fanshop.nl behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

2.2. Een overeenkomst tussen ValentinoRossi-Fanshop.nl en de klant komt tot stand nadat de klant: een bestelling heeft geplaatst, middels het volledig invullen van het bestelformulier op de website van ValentinoRossi-Fanshop.nl; het door de klant vervolgens op `Bestellen` icoon klikken op de website van ValentinoRossi-Fanshop.nl  ; het hierna door de klant bevestigen dat de door de klant verstrekte gegevens juist zijn en het doen verwerken van de bestelling van de klant, door op de website van ValentinoRossi-Fanshop.nl  op de `Bestellen` icoon te klikken, hierop van ValentinoRossi-Fanshop.nl  op het e-mailadres van de klant een bevestiging heeft ontvangen dat ValentinoRossi-Fanshop.nl  de bestelling van de klant heeft ontvangen (de ontvangstbevestiging).

2.3. De administratie van ValentinoRossi-Fanshop.nl  geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan ValentinoRossi-Fanshop.nl  verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door ValentinoRossi-Fanshop.nl  verrichte leveringen. ValentinoRossi-Fanshop.nl  erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Koopvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.

3 Prijzen/tarieven en betaling 3.1. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in EURO`s en inclusief omzetbelasting (btw). Voor elke bestellingen in Nederland worden  verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.Voor Europa worden altijd verzendkosten in rekeming gebacht.

3.2. Alle facturen zullen door de klant  vooraf worden betaald, zonder korting of compensatie binnen twaalf (12) werkdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.3. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden zal ValentinoRossi-Fanshop.nl  bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen.

3.4. Indien de klant ook na het versturen van de herinnering niet, vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, is ValentinoRossi-Fanshop.nl  gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten..

4 Levering/verzendingstermijnen 4.1. Leveringen vinden alleen plaats binnen Nederland of Europa, tenzij op de website van ValentinoRossi-Fanshop.nl  anders is aangegeven of tenzij met ValentinoRossi-Fanshop.nl  anders is overeengekomen.

4.2. De verzendtijd bedraagt normaal gesproken maximaal 24 uur ná ontvangst van de betaling, tenzij de artikelen niet op voorraad zijn of door ValentinoRossi-Fanshop.nl  anders is aangegeven. De verzendtijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

4.3. De verzendtermijn van het product bedraagt maximaal dertig (30) dagen.

4.4. Wanneer de overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, door ValentinoRossi-Fanshop.nl  overschreden wordt, zal ValentinoRossi-Fanshop.nl  de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk via  e-mail in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met ValentinoRossi-Fanshop.nl  te ontbinden, door dit schriftelijk (via e-mail) aan ValentinoRossi-Fanshop.nl  te melden.

4.5. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat ValentinoRossi-Fanshop.nl  het in artikel 4.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.

4.6. ValentinoRossi-Fanshop.nl  behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

5 Overmacht en/of bijzondere omstandigheden 5.1. ValentinoRossi-Fanshop.nl  is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5.2. Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

6 Risico 6.1. Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product in Nederland is voor ValentinoRossi-Fanshop.nl  . Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door ValentinoRossi-Fanshop.nl  kunnen worden uitgesloten. Voor Europa is het risico van transport en levering altijd voor de klant zelf.

6.2 Als vanaf de datum dat u bericht ontvangen hebt dat uw bestelling verzonden is en u na drie werkdagen nog niets ontvangen heeft dient u onmiddellijk contact op te nemen met info@valentinorossi-fanshop.nl Als er later dan na vijf werkdagen melding wordt gemaakt dat u de bestelling nog niet ontvangen heeft gaat het risico van transport en levering op de klant over.

7 Intellectuele en industriële eigendomsrechten 7.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door ValentinoRossi-Fanshop.nl  geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2. ValentinoRossi-Fanshop.nl  garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door ValentinoRossi-Fanshop.nl  geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

8 Bestellingen/communicatie 8.1. ValentinoRossi-Fanshop.nl  is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en ValentinoRossi-Fanshop.nl  , dan wel tussen ValentinoRossi-Fanshop.nl  en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en ValentinoRossi-Fanshop.nl  .

9 Afkoelingsperiode 9.1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met ValentinoRossi-Fanshop.nl  te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

9.2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 9.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail) aan ValentinoRossi-Fanshop.nl  te melden. De klant dient het product - na overleg met ValentinoRossi-Fanshop.nl  - te sturen naar een door ValentinoRossi-Fanshop.nl  vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

9.3. Indien de klant de overeenkomst met ValentinoRossi-Fanshop.nl  ingevolge artikel 9.1. en 9.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal ValentinoRossi-Fanshop.nl  de betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat ValentinoRossi-Fanshop.nl  het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.De betaling- en verzenkosten worden hierbij in mindering gebracht.

9.4. ValentinoRossi-Fanshop.nl  behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van ValentinoRossi-Fanshop.nl  of de leverancier van het product) is beschadigd.

9.5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van ValentinoRossi-Fanshop.nl  schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal ValentinoRossi-Fanshop.nl  de klant hiervan schriftelijk (via  e-mail) in kennis stellen. ValentinoRossi-Fanshop.nl  heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

10 Garanties 10.1. Op de door ValentinoRossi-Fanshop.nl  geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.

11 Klachten 11.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door ValentinoRossi-Fanshop.nl  serieus in behandeling worden genomen.

11.2. De klant dient een klacht kenbaar te maken via e-mail (info@ValentinoRossi-Fanshop.nl) van ValentinoRossi-Fanshop.nl 

11.3. ValentinoRossi-Fanshop.nl  zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. ValentinoRossi-Fanshop.nl  zal de klant hierover schriftelijk (via  e-mail) berichten.

11.4. ValentinoRossi-Fanshop.nl  kan gepersonaliseerde artikelen niet retour nemen. Uitzondering zijn fabrieks- en fabricagefouten.

12 Persoonsgegevens 12.1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

12.2. Eventuele creditcardgegevens van de klant - zoals kaartnummer en vervaldatum - zullen door ValentinoRossi-Fanshop.nl  in geen enkel bestand worden opgeslagen.

12.3. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door ValentinoRossi-Fanshop.nl  over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van ValentinoRossi-Fanshop.nl  . De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

13 Afdeling Klantenservice van ValentinoRossi-Fanshop.nl  13.1. Alle correspondentie op basis van deze Koopvoorwaarden vindt plaats met ValentinoRossi-Fanshop.nl  , e-mail info@ ValentinoRossi-Fanshop.nl 

Voor alle andere problemen en/of vragen kun je kontact opnemen met info@valentinorossi-fanshop.nl   of tijdens kantoor uren bellen met  062220520   14 Diversen 14.1. Indien de klant aan ValentinoRossi-Fanshop.nl  schriftelijk opgave doet van een adres, is ValentinoRossi-Fanshop.nl  gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant ValentinoRossi-Fanshop.nl  een nieuw adres heeft doorgegeven.

14.2. ValentinoRossi-Fanshop.nl  is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

14.3 Bij Ruilen van een artikel worden worden voor het opnieuw toezenden verzendkosten in rekening gebracht.

15 Toepasselijke recht en geschillenregeling 15.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ValentinoRossi-Fanshop.nl  is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen ValentinoRossi-Fanshop.nl  en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter.

© 2006 - 2022 Valentino Rossi FanShop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel